Statut

Statut
FUNDACJI „MIASTO KOTÓW”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundację ustanawia Marcin Roszkowski dalej zwany Fundatorem.

§ 2
1. Fundacja nosi nazwę – Fundacja „Miasto Kotów”.
2. Fundacja „Miasto Kotów”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 15 marca 2013 roku (Repertorium „A” nr 767/2013) i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Piotrków Trybunalski w województwie łódzkim.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.
2. Fundacja używa loga z napisem: Fundacja Miasto Kotów oraz znakiem graficznym Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca,
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 6 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa.

§ 7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, podgrupy i filie, które swą decyzją powołuje Zarząd.
2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatora i wolontariuszy.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników.
4. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 8
1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Fundacja została powołana w celach:
a) wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
b) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
c) poprawy warunków bytowania zwierząt,
d) udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
e) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
f) ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
g) działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów),
b) popularyzację idei „domu tymczasowego” dla zwierząt,
c) organizowanie sieci „domów tymczasowych” dla zwierząt,
d) działalność edukacyjną, informacyjną, propagandową w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi,
e) działania na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących zwierząt,
f) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji,
g) diagnostykę, leczenie, rehabilitację zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację,
h) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych,
i) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
j) pozyskiwanie dotacji z UM i UE,
k) współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich
zwierzętom,
l) promocję i reklamę działań związanych z celami fundacji,
m) działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie folderów, broszur, ulotek,
n) działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron www.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)):
a) nieodpłatną w zakresie:
-PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
/działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie folderów, broszur, ulotek/
– PKD 75.00.Z – Działalność weterynaryjna
/diagnostyka, leczenie, rehabilitacja zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację/
– PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
/działalność edukacyjna, informacyjna, propagandowa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi/
– PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
/ prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów)/
/popularyzacja idei „domu tymczasowego” dla zwierząt/
/organizowanie sieci „domów tymczasowych” dla zwierząt/
/ działanie na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących zwierząt/
/współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji /
/ działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych/
/zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji/
/ pozyskiwanie dotacji z UM i UE /
/ współpraca z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich zwierzętom /
/ promocja i reklama działań związanych z celami fundacji/
/ działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenia i prowadzenia stron www/
a) odpłatną w zakresie:
– PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
/działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie folderów, broszur, ulotek/
– PKD 75.00.Z – Działalność weterynaryjna
/diagnostyka, leczenie, rehabilitacja zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację/
– PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
/działalność edukacyjna, informacyjna, propagandowa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi/
– PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
/ prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów)/
/popularyzacja idei „domu tymczasowego” dla zwierząt/
/organizowanie sieci „domów tymczasowych” dla zwierząt/
/ działanie na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących zwierząt/
/współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji /
/ działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych/
/ współpraca z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich zwierzętom /
/ promocja i reklama działań związanych z celami fundacji/
/ działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenia i prowadzenia stron www/

§ 11
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 500 zł.
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 13
1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
b) subwencje osób prawnych,
c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dotacje z budżetu państwa,
g) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działania Fundacji.
3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 14
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI

§ 15
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
3. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów
pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
4. Członkiem Zarządu i Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

RADA FUNDACJI

§ 15
1. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób, w tym Przewodniczącego.
2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator może
odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.
3.Członkiem Rady może być Fundator.
4. Członkiem Rady nie może być:
a) członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony
w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy
bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji,
c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania.
6. Rada może odwołać członka Rady, w przypadku:
a) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę w Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
c) prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.
7. Do zakresu działalności Rady należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji:
a) Zatwierdzanie programów działania Fundacji,
b) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
c) Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,
d) Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby
powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg
rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
e) Uchwalanie zmian statutu Fundacji,
f) Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu
opinii Fundatora.
8. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
10. Sprawozdania z kontroli Rada przedstawia Zarządowi i Fundatorowi.
11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności
wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków.
W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego Rady.
12. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady, za ważnie oddany głos uważa się także:
a) głos oddany podczas videokonferencji,
b) głos oddany za pośrednictwem internetu,
c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

§ 16
1. Zarząd składa się z nie więcej niż 5 osób, w tym Prezesa.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnych członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa powołują pozostali członkowie Zarządu większością głosów. W przypadku dwuosobowego Zarządu funkcję Prezesa przejmuje pozostały członek Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) odwołania przez Radę,
c) śmierci członka Zarządu.
5. Rada może odwołać członka Zarządu, w przypadku:
a) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę w Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
c) prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.

§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) podejmowanie uchwały o współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi
organizacjami, których cele pokrywają się z celami statutowymi Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzeni pracowników Fundacji,
i) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, zgodnie z niniejszym Statutem.
j) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd może ustanowić Członka Rady pełnomocnikiem działającym w imieniu Fundacji.

§ 18
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 19
1. Zarząd zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zarząd zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Zarządu, za ważnie oddany głos uważa się także:
a) głos oddany podczas videokonferencji,
b) głos oddany za pośrednictwem internetu,
c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
5. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Prezesa lub przynajmniej dwóch jego członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Zarządu dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub Wiceprezes.

ZMIANA STATUTU

§ 20
1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje, na wniosek Zarządu, Rada Fundacji w drodze uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. Jednakowoż Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią i dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Zarząd na wniosek Fundatora lub członka Zarządu. Tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd.

§ 22
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje, na wniosek Zarządu, Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora.

§ 23
1. Decyzję o likwidacji podejmuje na wniosek Zarządu Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
po zasięgnięciu opinii Fundatora.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i dowołuje Zarząd.
3. Rada, po zasięgnięciu opinii Fundatora, wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

Statut sporządzono i podpisano w Piotrkowie Trybunalskim dnia 16 marca 2013 roku.
Znowelizowano Uchwałą Zarządu Fundacji w dniu 18.09.2015 r. oraz 20.02.2016 r.

 

Fundacja Miasto Kotów
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000463278
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 101608887
Urząd Skarbowy – nr NIP: 7712877743
nr rachunku bankowego
mBank 04 1140 2017 0000 4702 1302 3553

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress